Ubezpieczenia komunikacyjne oferowane przez Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji          „Warta” S.A.

 

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych

regulowane ustawą z dnia 22 maja 2003r. – Dz.U. z 2003 Nr 124, poz. 1152 z późniejszymi zmianami

 

Auto Casco Komfort (ACK)

W zakresie tej umowy „Warta” ubezpiecza samochody osobowe i ciężarowe o dmc do 3,5 i ładowności nie większej niż 800 kg, których wiek nie przekracza 6 lat. Z tytułu umowy ubezpieczenia przysługuje odszkodowanie w razie uszkodzenia, całkowitego zniszczenia lub kradzieży pojazdu, jego części lub wyposażenia wskutek wszelkich zdarzeń powstałych niezależnie od woli Ubezpieczonego lub osoby upoważnionej do korzystania z pojazdu. Zakres ochrony obejmuje formułę „all risks”. AC Komfort jest dla klientów, którzy chcą mieć pewność refundacji kosztów naprawy w ASO. W wycenie nie uwzględniamy też ubytku wartości części, co pozwala na naprawę pojazdu na częściach oryginalnych producenta.

Auto Casco Standard (ACS)

„Warta” ubezpiecza pojazd wraz z jego wyposażeniem. Z tytułu umowy ubezpieczenia przysługuje odszkodowanie w razie uszkodzenia, całkowitego zniszczenia lub kradzieży pojazdu, jego części lub wyposażenia wskutek wszelkich zdarzeń powstałych niezależnie od woli Ubezpieczonego lub osoby upoważnionej do korzystania z pojazdu. W zależności od możliwości finansowych ubezpieczenie może być zawarte w różnych wariantach – naprawa może być dokonana w ASO lub w sieci warsztatów niezależnych.

Warta Moto Assistance (WMA)

Przedmiotem ubezpieczenia są wyłącznie koszty świadczenia przez „Wartę” usług assistance na rzecz Ubezpieczonego, za pośrednictwem CAW. Ochroną ubezpieczeniową objęte są następstwa: wypadku, kradzieży pojazdu, awarii pojazdu oraz innych zdarzeń. W zależności od posiadania w „Warcie” ubezpieczenia komunikacyjnego, umowa może zostać zawarta w kilku wariantach różniących się ceną i zakresem ochrony. Oferujemy wariant standart dodawany gratis przy ubezpieczeniu OC, wariant złoty, który można dokupić do ubezpieczenia OC lub AC, wariant złoty + lub platynowy zawierany wyłącznie przy dokonaniu zakupu ubezpieczeniu AC. W przypadku planowanej podróży nie dłuższej niż 15 można wykupić krótkoterminowy Podróżnik 15.

Następstwa nieszczęśliwych wypadków w związku z ruchem pojazdu

Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków, powstałe u Ubezpieczonych w związku z ruchem ubezpieczonego pojazdu, jak i również powstałe w związku z wsiadaniem lub wysiadaniem do/z ubezpieczonego pojazdu, bezpośrednio przy załadowywaniu lub rozładowywaniu ubezpieczonego pojazdu, w wyniku pożaru lub wybuchu ubezpieczonego pojazdu.

Warta Auto szyby

Ubezpieczenie przeznaczone dla samochodów osobowych, ciężarowych o masie całkowitej do 3,5t. Przedmiotem ubezpieczenia są szyba czołowa, tylna oraz szyby boczne. Z tytułu umowy ubezpieczenia „Warta” organizuje i pokrywa koszty naprawy lub wymiany uszkodzonej lub zniszczonej szyby/szyb u wskazanego przez „Wartę” przedstawiciela. Wymiana szyby dokonowana jest przy użyciu szyb fabrycznie nowych, które nie są szybami oryginalnymi danej marki pojazdu, posiadających atesty, certyfikaty i homologacje regulowane przepisami prawa, o tych samych prametrach technicznych, co szyba podlegająca wymianie. Suma ubezpieczenia stanowi górną granicę odpowiedzialności „Warty” dla wszystkich zdarzeń w okresie ubezpieczenia i wynosi 3000 zł. brutto.

Zielona Karta

Ubezpieczenie obowiązkowe dotyczące odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów w krajach, przy wjeździe do których wymagane jest posiadanie certyfikatu Zielonej Karty. Kraje, w których należy mieć ZK na dzień dzisiejszy to Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Albania, Macedonia, Turcja, Białoruś, Ukraina, Mołdawia, Rosja, Iran, Maroko i Tunezja.

Dla wybranej grupy klientów wznawiających ubezpieczenie komunikacyjne oferujemy dodatkowo ubezpieczenia:

 

Warta opony

Przedmiotem ubezpieczenia są  wyłącznie koszty świadczenia przez „Wartę” usług assistance na rzecz Ubezpieczonego, za pośrednictwem CAW. Świadczenie nie obejmuje bezpośrednio wykonania tych usług lecz ich zorganizowanie lub zorganizowanie i pokrycie tych usług przez „Wartę”. Zakres ubezpieczenia obejmuje: wymianę na miejscu zdarzenia kół, w których zostały uszkodzone opony lub dętki, na sprawne koło lub koła zapasowe, holowanie ubezpieczonego pojazdu do wskazanego przez CAW serwisu, w którym zostanie dokonana naprawa uszkodzonego ogumienia, jezżeli wymiana koła lub kół w miejscu zdarzenia w ocenie przedstawiciela CAW nie będzie możliwa, pokrycie kosztów naprawy uszkodzonego ogumienia ubezpieczonego pojazdu w serwisie wskazanym przez CAW, telefoniczną pomoc informacyjną.

Warta Ochrona +

Przedmiotem ubezpieczenia są samochody osobowe i samochody ciężarowe o dmc do 3,5 t i ładowności nie większej niż 800 kg. Ubezpieczenie obejmuje szkodę polegającą na kradzieży pojazdu. Suma ubezpieczenia wynosi 3000 zł., lecz nie więcej niż wartość rynkowa pojazdu w dniu   zaistnienia szkody.

Zgłaszanie szkód odbywa się za pośrednictwem strony internetowej www.warta.pl lub telefonicznie pod numerem 801 308 308 lub +48 502 308 308.

 

Najpopularniejsze ubezpieczenia osobowe i majątkowe oferowane przez Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji  „Warta” S.A.

 

Warta Travel+

Ubezpieczenie kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków skierowane do osób, które wyjeżdżająca granicę. Może zostać za dodatkową opłatą rozszerzone o usługi assistance super, odpowiedzialność cywilną, bagaż podróżny, koszty odwołania uczestnictwa w imprezie turystycznej, koszty anulowania noclegu, koszty anulowania biletu podróżnego, koszty odwołania/opóźnienia lotu, kontynuację leczenia powypadkowego w RP. Przeznaczone dla osób, które planują pobyt turystyczny jak i pobyt w pracy. Osoby, które sezon zimowy aktywnie spędzają na stokach narciarskich mogą skorzystać z rozszerzenia o Ski Plus.

Warta Dom Komfort +

Ubezpieczenie przeznaczone dla wymagających klientów, którzy oczekują kompleksowej ochrony dla siebie i swojego mienia w formule „all ricks” i szerokim zakresem usług assistance. Możliwe jest rozszerzenie ochrony o odpowiedzialność cywilną w życiu prywatnym, bagażu podróżnego, pakietu torebka, nagrobków oraz następstw nieszczęśliwych wypadków. W przypadku awarii pokrywamy koszty jej poszukiwań. Dla osób, które są w trakcie budowy domu oferujemy specjalną ochronę. „Warta” oferuje również ochronę dla posiadaczy zwierząt w takim samym zakresie jak ruchomości domowe. Jeżeli klient ulegnie nieszczęśliwemu wypadkowi zapewniamy opiekę nad zwierzętami.

Warta Dom+

Zakres ochrony może obejmować skutki zdarzeń losowych, które mogą zostać rozszerzone o ryzyko kradzieży z włamaniem i rabunku, dewastacji naszego mieszkania, domu czy altanki. Pakiet usług assistance zapewnia pomoc 7 specjalistów, m.in.: hydraulika czy ślusarza. Dla każdego przedmiotu ubezpieczenia określamy indywidualnie sumę ubezpieczenia. Umowa może zostać rozszerzona o odpowiedzialność cywilną i pakiet torebka.

Warta Ekstrabiznes+

Ubezpieczenie dla wszystkich osób prowadzących działalność gospodarczą. Zakres ochrony obejmuje skutki zdarzeń losowych, ryzyko kradzieży z włamaniem, dewastację czy też uszkodzenie szyb. Może zostać rozszerzone o dodatkowe ryzyka takie jak odpowiedzialność cywilną czy też ubezpieczenie sprzętu elektronicznego. Zapewniamy pakiet assistance.

Ubezpieczenia komunikacyjne oferowane przez HDI Asekuracja

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych

regulowane ustawą z dnia 22 maja 2003r. – Dz.U. z 2003 Nr 124, poz. 1152 z późniejszymi zmianami

HDI Auto casco

Przedmiotem ubezpieczenia są pojazdy wraz z wyposażeniem standardowym, których wiek nie przekracza 12 lat, a w przypadku bezszkodowej kontynuacji 15 lat. Ubezpieczeniem objęte są szkody w pojeździe lub wyposażeniu polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie w wyniku kradzieży lub rozboju. Za dodatkową opłatą umowę można rozszerzyć o ochronę zniżek za bezszkodowy przebieg ubezpieczenia. Ubezpieczenie występuje w dwóch wersjach: wariant kosztorys i wariant serwis.

HDI Opony

Organizacja i pokrycie kosztów holowania pojazdu, naprawy ogumienia w przypadku uszkodzenia. Polisę można wykupić wraz z ubezpieczeniem OC lub AC.

 

HDI Assistance

Zapewniamy organizację pomocy w drodze w trzech różnych wariantach: Europa 200+, Europa 500+, Europa 1000+

HDI NNW

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażera powstałych w związku z ruchem pojazdu. Klient ma do wyboru kilka sum ubezpieczenia ze zróżnicowaną składką.

HDI Szyby

Przedmiotem ubezpieczenia są szyby w pojeździe. W przypadku wymiany szyby czołowej zastosowany jest udział własny, który za dodatkową opłatą składki można wykupić.

HDI Ochrona prawna

Przedmiotem ubezpieczenia jest ochrona interesów prawnych Ubezpieczonego, będącego właścicielem lub współwłaścicielem pojazdu osobowego (w tym terenowego) lub ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, zarejestrowanego na terenie Polski, jeżeli zdarzenia, w związku z którymi jest świadczona ochrona prawna, miały miejsce w okresie udzielania ochrony ubezpieczeniowej. Ubezpieczenie HDI OCHRONA PRAWNA obejmuje:

1) refundację kosztów ochrony interesów prawnych Ubezpieczonego,

2) dostęp do INFORMACJI PRAWNEJ,

3) INFOLINIĘ PRAWNĄ.

HDI Mini Gap

W razie utraty pojazdu w wyniku kradzieży następuje wypłata odszkodowania w wysokości 3000 zł., a gdy wartość pojazdu jest mniejsza niż ż 3000 odszkodowanie płatne jest w wysokości odpowiadającej wartości ubezpieczonego pojazdu.

Wszelkie szkody należy zgłaszać na infolinii pod numerem 801 801 181 lub +48 22 449 99 99 lub poprzez stronę internetową www.hdi-asekuracja.pl

The custom research paper writing service includes various writers from different fields capable of writing about any subject , and then ensure that paper writing service the paper meets the required standards. Writers will consider the latest practices and incidents and past incidents while writing the research paper. A good custom researching paper service should have the ability to deal with technical fields. These are just a few reasons why you should hire one of these services:

наилучший метод выбора какое удобрение купить для вашей сада – это изучить внимательно маркируйте этикетки. Органические удобрения обычно бесплатны синтетических ингредиентов, но вы все равно должны искать на этикетке, на которой указано «органический. ” Если вы выращиваете свои собственные овощи и хотите использовать органические продукты, когда вы можете.как ухаживать за драценой Однако, если вы не вовлечены в продавать производить, вы можете использования органических удобрений на вашей почве для разнообразия различных целей. Органическое вещество может помогать почве стать более плодородной, но растениям необходимо удалить органического вещества в своей почвы, чтобы использовать питательные вещества, которые он обеспечивает. удобрения помогут обеспечить питательные вещества, которые требуются вашим растениям немедленно. Сбалансированные удобрения, гранулированные и жидкие удобрения содержат равные количества всех трех основных питательных веществ: азот, фосфор и калий. Большинству растений требуется достаточно количества 10-10-10. Чтобы не тратить деньги, покупайте только удобрения которые содержат правильные количество каждого из этих трех питательных веществ. Кроме того, важно знать соотношение вашей почвы из и P, и N. Рекомендуется использовать удобрения с теми же пропорциями что этой почве. баланс между P и N идеальны. Однако вы не должны превышать уровень фосфора потому что это может повлиять качество воды. Органические удобрения, с другой стороны они водорастворимых органических удобрений. Органические удобрения содержат углеродом в их содержании. Для достижения наилучших результатов результаты проверить вашу почву, чтобы увидеть недостатки в вашей почве перед покупкой удобрения. Органический, натуральный и хорошо сбалансированный составы, которые являются натуральными, органическими и сбалансированными. Jobe’s Organics Универсальное удобрение отличный выбор, когда вы ищете удобрение с соотношением 4:4 пропорция NPK. Он содержит необходимые питательные вещества ts для здорового стебля и листьев рост, а также калий и фосфор для засухоустойчивым растениям. Это удобрение сертифицировано как органическое и является подходит для всех видов растений, включая овощи, однолетние растения, кустарники и деревья.